Vedtægter

Vedtægter for Svinninge Disc Golf Forening

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Svinninge Disc Golf Forening (SDGF). Klubbens hjemsted er i Svinninge, Holbæk Kommune.

§2 Formål

Svinninge Disc Golf Forenings formål er at udvikle sporten i Svinninge og omegn. Når klubben er fuldt etableret her i Svinninge, vil vi arbejde sammen med et udvalg fra Holbæk omkring at få etableret yderligere en bane der, så vi kan få endnu mere fokus på sporten her i området. Få fat på de unge i byen/kommunen og få dem ud og deltage i fællesskabet kombineret med at tilbyde dem træning og mulighed for at udvikle sig inden for sporten. Vil have fat i skolerne i lokalområdet og via dem tilbyde træning som en del af deres Idrætsundervisning for på den måde at fange potentielle nye spillere.

§3 Optagelse af medlemmer

Alle kan blive medlem af Svinninge Disc Golf Forening.

Unge under 18 år, som ønsker optagelse som medlem, skal møde med forældres eller værges skriftlige samtykke.

§4 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen. Kontingent vil i 2019 være 250 kr.

§5 Udmeldelse

Medlemmer, som har indbetalt kontingent, kan til enhver tid udmelde sig skriftligt til bestyrelsen. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder fra angivne indbetalingsfrist, betragtes denne som udmeldt af foreningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at alle bestyrelsesmedlemmerne er tilstede og at mindst 2/3 af disse har stemt for eksklusionen. Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremkomme med sit forsvar.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld til foreningen, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har indbetalt sin restance.

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, via mail eller ved meddelelse i de lokale skrevne medier.

Dagsordenen bekendtgøres samtidig eller senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle betalende medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre eller værge for et medlem under 18 år, har taleret på generalforsamlingen.

§7 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Budgetfremlæggelse til orientering for det kommende år.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Behandling af indkommende forslag.

  6. Valg af ledige bestyrelsesposter

  7. Valg af revisor

  8. Valg af revisorsuppleant.

  9. Eventuelt.

§8 Generalforsamlingens ledelse mv.

Under formandens ledelse vælger generalforsamlingen sin dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jævnfør dog paragraf 14 og 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg på begæring af mere end 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Over generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat. Referatet underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i paragraf 6.

§10 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til disse vedtægter.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem vælges for en 2 år periode, de sidste 3 pladser i bestyrelsen er på valg hvert år.

§11 Konstituering - tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat, som er tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Formanden tegner foreningen overfor Holbæk Kommune.

I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formanden og kassereren. De kan dog varetage opgave separat uden den andens godkendelse.

§12 Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det forudgående år og status til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse

§13 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.

§14 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeret har alle betalende medlemmer. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages op på en særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeret har alle betalende medlemmer. Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal forholde sig til foreningens formue. Et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til ikke komercielle/almene idrætslige formål.